top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Tímto uděluji společnosti IP Sales s. r. o., IČ 07051824, DIČ CZ07051824, se sídlem Praha, Bělehradská 858/23, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C293700 (dále jen „Správce”), souhlas s tím, aby veškeré mé níže uvedené osobní údaje zpracovával k účelům uvedený v bodu 2, a to za níže uvedených podmínek:

1. Zpracovávané osobní údaje
Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště/místa podnikání, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, IČO, číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, telefonní číslo a e-mailová adresa, informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení, číslo měřicího zařízení, údaje o platbách a platební morálce, EIC/EAN odběrného místa.

 

2. Účel zpracování osobních údajů
Zasílání obchodních nabídek a obchodních sdělení, zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb v energetickém odvětví a za účelem optimalizace plateb za energie.

 

3. Doba zpracování osobních údajů
Zákazník uděluje svůj souhlas Správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám
Držitelům licencí na obchod s elektřinou a plynem, včetně jejich zprostředkovatelů a smluvních partnerů, nebo pro občasné předávání údajů ad hoc příjemcům za účelem uvedeným v bodě 2.

5. Práva zákazníka
Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”) a zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Zákazník má právo souhlas kdykoliv odvolat, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 

6. Závěrečná ustanovení
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR informuje, že osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, případně jeho smluvních partnerů, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Aktuální informace o zpracování osobních údajů jsou vždy dostupné na stránkách www.energiedomu.cz.

bottom of page